Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016

Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016

 

 Các tổ chức xã hội: Vì sự phát triển bền vững!

Các tổ chức xã hội: Vì sự phát triển bền vững!

Sử dụng hiệu quả và bền vững đất lâm nghiệp

Sử dụng hiệu quả và bền vững đất lâm nghiệp

Liên hiệp Hội Việt Nam kỉ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Liên hiệp Hội Việt Nam kỉ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thông tin HỘI THẢO ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO DỰ LUẬT VỀ HỘI (Chia sẻ thư mời của mạng lưới CSA Vietnam)

2016-09-26 14:42:24

Thông tin HỘI THẢO ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO DỰ LUẬT VỀ HỘI (Chia sẻ thư mời của mạng lưới CSA Vietnam)

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TẠI VIỆT NAM Thứ Tư, ngày 14 tháng 9 năm 2016

2016-09-14 14:50:42

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TẠI VIỆT NAM Thứ Tư, ngày 14 tháng 9 năm 2016

Dự án "Tăng cường phản hồi chính sách và kết nối giữa các tổ chức xã hội và các cơ quan nhà nước"

Dự án nâng cao năng lực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cấp Tỉnh (PUSTA) trong tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.