Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nảy sinh nhiều bất cập

Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nảy sinh nhiều bất cập

Tọa đàm về hiện tượng cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung

Tọa đàm về hiện tượng cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung

 

Vận động và phát triển chính sách liên quan đến sức khỏe cộng đồng

Vận động và phát triển chính sách liên quan đến sức khỏe cộng đồng

 

Dự thảo của Thông tư tuyển chọn đề tài khoa học vẫn còn phương thức “xin – cho”

Ngày 24/3/2016 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức hội thảo: “Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấm quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước”.

Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nảy sinh nhiều bất cập

Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nảy sinh nhiều bất cập

2016-05-23 09:05:43

Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nảy sinh nhiều bất cập

Đại học phi lợi nhuận tại Việt Nam gây nhiều tranh cãi

Đại học phi lợi nhuận tại Việt Nam gây nhiều tranh cãi

2016-05-13 16:02:50

Đại học phi lợi nhuận tại Việt Nam gây nhiều tranh cãi

Dự án "Tăng cường phản hồi chính sách và kết nối giữa các tổ chức xã hội và các cơ quan nhà nước"

Dự án nâng cao năng lực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cấp Tỉnh (PUSTA) trong tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.