Liên hiệp Hội Việt Nam kỉ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Liên hiệp Hội Việt Nam kỉ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Bí thư Thăng: Đổi mới mạnh mẽ cơ chế cho khoa học công nghệ

Bí thư Thăng: Đổi mới mạnh mẽ cơ chế cho khoa học công nghệ

Xử lý dứt điểm việc lạm dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp

Xử lý dứt điểm việc lạm dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp

Buổi nói chuyện ấn tượng của Tổng thống Mỹ Barack Obama

Buổi nói chuyện ấn tượng của Tổng thống Mỹ Barack Obama

Thư mời tham gia đăng ký Ngân hàng dữ liệu Tổ chức xã hội Việt Nam

2016-06-22 11:37:24

Thư mời tham gia đăng ký Ngân hàng dữ liệu Tổ chức xã hội Việt Nam

v/v mời tham dự khóa hội thảo tập huấn "Nâng cao năng lực Viết đề xuất dự án cho các Tổ chức phi chính phủ Việt Nam."

2016-06-22 11:33:45

v/v mời tham dự khóa hội thảo tập huấn "Nâng cao năng lực Viết đề xuất dự án cho các Tổ chức phi chính phủ Việt Nam."

Dự án "Tăng cường phản hồi chính sách và kết nối giữa các tổ chức xã hội và các cơ quan nhà nước"

Dự án nâng cao năng lực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cấp Tỉnh (PUSTA) trong tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.