Sử dụng hiệu quả và bền vững đất lâm nghiệp

Sử dụng hiệu quả và bền vững đất lâm nghiệp

Liên hiệp Hội Việt Nam kỉ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Liên hiệp Hội Việt Nam kỉ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Bí thư Thăng: Đổi mới mạnh mẽ cơ chế cho khoa học công nghệ

Bí thư Thăng: Đổi mới mạnh mẽ cơ chế cho khoa học công nghệ

Xử lý dứt điểm việc lạm dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp

Xử lý dứt điểm việc lạm dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp

Chi 14.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm cho các hội

2016-07-08 16:40:42

Chi 14.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm cho các hội

Thư mời hội thảo ,tập huấn Nâng cao năng lực vận động chính sách cho các cán bộ Hội và các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam

2016-07-06 16:50:28

Thư mời hội thảo, tập huấn Nâng cao năng lực vận động chính sách cho các cán bộ Hội và các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam

Dự án "Tăng cường phản hồi chính sách và kết nối giữa các tổ chức xã hội và các cơ quan nhà nước"

Dự án nâng cao năng lực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cấp Tỉnh (PUSTA) trong tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.