Tin tức

Ban hành Quyết định về quy chế giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Đăng bởi: ngoicvn
21/01/2014

Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ban hành Quyết định 217-QĐ/TW 12/12/2013, về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.


Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Quy chế này gồm 5 chương. 


Chương I là những quy định chung giải thích từ ngữ; mục đích, tính chất của giám sát và phản biện xã hội; nguyên tắc giám sát và phản biện xã hội; chủ thể giám sát và phản biện xã hội.

Quy chế giám sát nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kịp thời phát hiện sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Giám sát và phản biện xã hội mang tính nhân dân, tính dân chủ xã hội chủ nghĩa, tính xây dựng, tính khoa học và thực tiễn.

Chương II và III là các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Trong mỗi chương này đều quy định rõ đối tượng, nội dung giám sát và phản biện; phạm vi giám sát và phản biện; phương pháp giám sát và phản biện; quyền và trách nhiệm trong giám sát, phản biện.

Chương IV quy định điều kiện bảo đảm, khen thưởng, xử lý vi phạm.

Chương V quy định về việc tổ chức thực hiện.

Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế này.

Quyết định này do ông Lê Hồng Anh (Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam) ký, có hiệu lực kể từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ.

Xem Quy chế giám sát và phản biện của MTTQ Việt Nam tại đây

PNB


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty