Tin tức

Chế tài nặng với doanh nghiệp khoa học công nghệ

Đăng bởi: ngoicvn
13/02/2017

Quy định doanh nghiệp khoa học và công nghệ không thực hiện chế độ báo cáo trong 02

năm liên tiếp về tình hình hoạt động theo quy định sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh

nghiệp khoa học và công nghệ là một chế tài quá nặng đối với hành vi này.

Nhận định trên được Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa ra khi trả

lời Công văn số 4625/BKHCN-PTTTTDN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị

góp ý Dự thảo Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Dự thảo thì “doanh nghiệp khoa học và công

nghệ không thực hiện chế độ báo cáo trong 02 năm liên tiếp về tình hình hoạt động theo

quy định” là một trong những trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa

học và công nghệ.

Tuy nhiên VCCI cho rằng chế tài này dường như là quá nặng đối với hành vi vi phạm này.

Bản góp ý của VCCI giải thích: “Bởi hành vi này không tác động trực tiếp đến các mục

tiêu quản lý cốt lõi trong lĩnh vực này – đó là doanh nghiệp không đáp ứng để được công

nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ; và chưa rõ ràng ở điểm: Dự thảo không có

quy định nào liên quan đến nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp khoa học và công nghệ và

không rõ nghĩa vụ báo cáo này quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào”.

Chính vì thế, VCCI đề nghị Ban soạn thảo bỏ trường hợp thu hồi này, tức là bỏ điểm c

khoản 1 Điều 12 Dự thảo. Trong trường hợp giải trình thuyết phục được việc giữ hành vi

này, VCCI đề nghị quy định rõ về nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp khoa học và công

nghệ hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định.

Điều 11 Dự thảo thiết kế thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công

nghệ theo hướng: Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục khai báo với cơ quan công an cấp

xã và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về trường hợp mất giấy chứng nhận

của mình trước khi thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận.

Theo VCCI, việc Dự thảo quy định doanh nghiệp phải thực hiện hai thủ tục nêu trên trước

khi thực hiện thủ tục xin cấp lại là chưa hợp lý, tạo ra gánh nặng về thủ tục hành chính cho

doanh nghiệp. Bởi, thứ nhất, trong các thủ tục hành chính tương tự ở các văn bản quy

phạm pháp luật về việc cấp lại giấy phép khi bị mất, doanh nghiệp không phải thực hiện

thủ tục báo mất ở công an hay đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, trong hồ sơ

xin cấp lại cũng không yêu cầu các giấy tờ chứng minh đã thực hiện hai thủ tục này. Giấy

chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cũng không khác biệt so với các loại

giấy phép khác, do đó thiết kế cho thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận này khác với các

loại giấy phép khác dường như chưa có lý do phù hợp.

Thứ hai, giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được cấp cho đích danh

doanh nghiệp. Trong trường hợp chủ thể khác lấy được Giấy chứng nhận này thì giá trị sử

dụng – về mặt pháp lý, đối với chủ thể đó cũng không có. Trong trường hợp, doanh nghiệp

đã có Giấy chứng nhận vì muốn có thêm Giấy chứng nhận thứ hai thì việc sử dụng các

Giấy chứng nhận này cũng không ảnh hưởng tới các trật tự công mà Nhà nước phải quản

lý. Do đó, việc khai báo cho cơ quan công an hay đăng tin trên phương tiện thông tin đại

chúng – là không cần thiết và chưa rõ về mục tiêu quản lý Nhà nước trong trường hợp này,

trong khi đây lại là thủ tục tạo gánh nặng cho doanh nghiệp.

Từ phân tích trên, VCCI đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định về việc doanh nghiệp phải

thông báo với cơ quan công an cấp xã và đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng về

việc mất giấy chứng nhận. Thiết kế lại hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận này tại

khoản 1 Điều 11 theo hướng, doanh nghiệp chỉ cần có văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng

nhận và cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét để cấp lại Giấy chứng nhận.

Góp ý thêm về thời hạn cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

trong trường hợp bị mất hoặc rách, nát, khoản 5 Điều 11 Dự thảo quy định là 10 ngày làm

việc. VCCI cho rằng đây là khoảng thời gian khá dài để xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận

trong các trường hợp đơn giản trên. “Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn

thảo rút ngắn thời gian giải quyết còn 05 ngày làm việc” – Bản góp ý nêu rõ. (Diễn đàn

Doanh nghiệp 12/2/2017)


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;