Tin tức

HỘI THẢO TRI THỨC VỚI SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Đăng bởi: ngoicvn
01/04/2015

PUSTAs các tỉnh, thành phố phía bắc cùng VUSTA và PUSTA Yên Bái vừa tổ chức hội thảo khoa học "Tri thức với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước".


Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo nêu rõ, do điểm xuất phát kinh tế - xã hội nước ta thấp, với nền nông nghiệp sản xuất nhỏ, lại trải qua thời chiến tranh dài nên quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa chậm và gặp nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, đội ngũ trí thức là lực lượng lao động trí tuệ cao, với tư cách những người sáng tạo ra tri thức mới, là lực lượng xung kích, tiên phong từng bước thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Với gần 10 tham luận của các đại biểu, hội thảo đã đánh giá nhiều hoạt động của trí thức những năm qua; đặc biệt làm rõ: thực trạng vai trò đội ngũ trí thức các tỉnh miền núi phía bắc; đoàn kết đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chủ trương, cơ chế, chính sách tạo môi trường, điều kiện hoạt động cho đội ngũ trí thức;
Đánh giá về thực trạng, bài học kinh nghiệm và giải pháp phát huy vai trò đội ngũ trí thức các tỉnh miền núi phía bắc, điển hình là tỉnh Yên Bái, chia sẻ quan điểm tại hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Đặng Vũ Minh cho biết:
"Yên Bái là một tỉnh miền núi đội ngũ trí thức Yên Bái có nhiều đóng góp to lớn với sự phát triển của tỉnh và trên rất nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, bảo vệ môi trường. Khó khăn hiện nay đối với đội ngũ trí thức Yên Bái là vấn đề đào tạo đội đội ngũ trí thức để có thể đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh. PUSTA và các cơ quan chính quyền, ban ngành đoàn thể trong tỉnh phải quan tâm nhiều hơn đến đổi mới hệ thống giáo dục từ phổ thông đến học đại học để đào tạo được những cán bộ trí thức đủ trình độ đáp ứng yêu cầu của đất nước, tăng cường cơ chế chính sách để phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ,nghiên cứu, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, động viên, khuyến khích kịp thời đối với đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ".
Kinh nghiệm các tỉnh miền núi phía bắc cho thấy, để phát huy vai trò đội ngũ khoa học kỹ thuật và công nghệ, trước hết PUSTA cần có những giải pháp tuyên truyền phổ biến kiến thức để chính đội ngũ trí thức hiểu rõ trách nhiệm, vai trò của mình đối với sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương. Ông Trần Đình Yến, Chủ tịch PUSTA Sơn La cho biết:
"Yên Bái và Sơn La là 2 tỉnh miền núi có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật tương đối đông đảo. Tuy nhiên, để khai thác được đội ngũ này, phải khảo sát điều tra, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và hoạt động lao động, sáng tạo của đội ngũ này; phải chủ động đào tạo, bồi dưỡng họ, thuyết phục các nhà lãnh đạo có những chủ trương, định hướng đúng, có cơ chế chính sách để đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm quyền và lợi ích của họ".
Một vấn đề khác được đề cập tại Hội thảo, thu hút sự tham gia của nhiều đại biểu và là mối quan tâm của PUSTA Yên Bái, là tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của đội ngũ tri thức. Trong đó, nhiều tỉnh miền núi phía bắc nhờ chú trọng công tác tham mưu đề xuất và mở rộng hình thức tập hợp, lấy ý kiến trí thức, đã làm tốt chức năng phản biện và giám định xã hội vào các dự thảo kinh tế xã hội và các dự án ở địa phương.
Chia sẻ kinh nghiệm này với tỉnh Yên Bái, Ông Vũ Tấn Phú - Phó chủ tịch PUSTA Bắc Giang cho biết: Để làm tốt công tác tư vấn phản biện, PUSTA Bắc Giang đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội của PUSTA. Bắc Giang trong số ít tỉnh, thành phố tham mưu sớm được nội dung này. PUSTA Bắc Giang có quy định bắt buộc tư vấn, phản biện; cơ quan có thẩm quyền chỉ phê duyệt khi có tư vấn, phản biện của PUSTA, có các cơ chế chính sách và trách nhiệm các cấp ngành tham gia. Cùng đó, chủ động tham mưu đề xuất tư vấn phản biện để giao cho PUSTA.
Những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo của các địa phương tham gia Hội thảo, một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của tri thức khoa học, công nghệ. Với một tỉnh miền núi như Yên Bái, việc tham gia và tổ chức những hội thảo thế này sẽ là cơ hội để PUSTA Yên Bái giao lưu, học hỏi.
Hội thảo trí thức với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã củng cố tiếng nói chung của trí thức khoa học và công nghệ các tỉnh, thành phố phía bắc, định hướng cho giải pháp tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
PNB (theo vusta.vn)
Ông Hoàng Thương Lượng, Chủ tịch PUSTA Yên Bái phát biểu tại Hội thảo

 


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty