Tin tức

Thông báo Mời nộp đề xuất dự án số 02

Đăng bởi: ngoicvn
27/10/2013


Quỹ hỗ trợ Sự tham gia của Người dân và Trách nhiệm Giải trình (PARAFF) thông báo MỜI NỘP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN số 02 từ các các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, tổ chức quần chúng, tổ chức chính trị xã hội, hội nghề nghiệp, nhóm cộng đồng, gọi chung là các tổ chức xã hội. PARAFF hoạt động nhắm tăng cường sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình trong quá trình xây dựng luật pháp và chính sách thông qua việc tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội vào những quá trình nêu trên ở cấp trung ương và địa phương, cũng như giám sát việc thực hiện.

Các tổ chức quan tâm có thể truy cập trang web của PARAFF tại http://www.paraff.org để tìm hiểu về tiêu chí đánh giá đề xuất dự án, quy trình nộp đơn, và tải các mẫu đề xuất dự án.

Xem thông báo tại đây


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty